ตามที่ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท โกลบอลเซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ให้เป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP และ HACCP สำหรับโรงงานผลิตสินค้าพืช โดยมีขอบข่ายการให้บริการตรวจสอบ ดังนี้

1. มกษ.9023-2550 หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
2. มกษ.9024-2550 ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางในการนำไปใช้
3. มกษ.4403-2553 การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว
4. มกษ.6401-2558 การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
5. มกษ.7420-2552 การปฏิบัติที่ดีด้านสุขลักษณะสำหรับการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น
6. มกษ.9035-2553 การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้
7. มกษ.9039-2556 การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค
8. มกษ.9041-2557 หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง

ทั้งนี้ บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด สามารถให้บริการตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการโรงงานผลิตสินค้าพืช โดยใช้สำเนาใบรับรอง GMP และ HACCP ไปเป็นหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรได้ทันที สนใจการตรวจประเมินหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2526-7459, 062-969-9689 คุณ สิทธิประภา เฉิดฉาย (ตุ๊กติ๊ก)

****อย่ารอให้ใกล้หมดอายุ Cert อย่ารอให้เจอปัญหา รีบมาดำเนินการตรวจกับ GCS****

Business hours

Our suppoer available to help you 24 hours a day, seven days week

Monday-Friday: ............... 08.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: ............................................ Closed

Calendar Events: .......................... Closed

© 2016 Designed by GCS. All rights reserved