News & Events

global_booth_chantaburi

งานประชุมผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออกฤดูการผลิต วันที่ 16 มกราคม 2563

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เป็นหน่วยตรวจประเมินที่ได้รับการรับรองระบบจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองคุณภาพ มาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรและด้านปศุสัตว์ โดยมีขอบข่ายการให้บริการ ดังนี้ 

  • มกษ.9047-2560 : การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้
  • มกษ.9046-2560 : การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง (มาตรฐานบังคับ)
  • มกษ.9023-2550 : หลักเกณฑ์การปฏิบัติ หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
  • มกษ.9024-2550 : ระบบการวิเคราะห์อนตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางในการนำไปใช้
  • มกษ.4403-2553 : การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว
  • มกษ.7420-2552 : การปฏิบัติที่ดีด้านสุขลักษณะสำหรับการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น
  • มกษ.9035-2553 : การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้

โดย บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้รับเกรียติจาก กรมวิชาการเกษตร ในการออกบูธงานประชุมผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออกฤดูการผลิตปี 2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วน จังหวัดจันทบุรี

 

Business hours

Our suppoer available to help you 24 hours a day, seven days week

Monday-Friday: ............... 08.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: ............................................ Closed

Calendar Events: .......................... Closed

© 2016 Designed by GCS. All rights reserved