Article

4-8-discipline-and-punishment

4.8 วินัย และการลงโทษ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

4.8 วินัย และการลงโทษ

สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

4.8.1 ไม่หัก หรือลดค่าจ้าง ค่าตอบแทนการทำงานหรือเงินอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กำหนดให้จ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการลงโทษทางวินัย

4.8.2 ไม่กระทำการหรือสนับสนุนการลงโทษทางวินัยที่เป็นการทำร้ายทางร่างกาย หรือจิตใจของลูกจ้าง

GCS มีการบริการที่ดี ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในวงการตรวจประเมินรับรองมากกว่า 20 ปี บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) พร้อมบริการตรวจรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) โดยทีมงานผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ

Business hours

Our suppoer available to help you 24 hours a day, seven days week

Monday-Friday: ............... 08.00-17.00

Saturday: .......................................... Closed

Sunday: ............................................ Closed

Calendar Events: .......................... Closed

© 2016 Designed by GCS. All rights reserved